شماره 9ـ8 (جوان هويت رسانه)

عنوان فرعي: 
نشريه پويا-9و8-شهريور-87
قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

حرف اول

فيلم بي‌محتوا توليد نكنيد! /  شبكه‌هايي براي تغيير ذائقه جوان

انفجار اطلاعات / رسانه بي‌طرف نيست / بايد الگوي رسانه اسلامي را يافت

جلسه پرسش و پاسخ با حضور / رسانه اين است

فرهنگ و انديشه

رسانه و مخاطب منفعل / فكوك رسانه / عليه تصوير / پيامبر و رسانه

سجده بر پاي محراب شيشه‌اي / رسالت پيامبرانه يا عامه پسندي؟! / جنگ رواني در اسلام

مناسك رسانه / سينماي ديني دريچه‌اي به آسمان / خيزد از حال تو، استقبال تو

ما را به كجا مي‌برند / در اين دهكده، خانة غرب فرو مي‌ريزد / شليك بي‌صدا

از رسانه غرب تا رسانه ما / تأملي در ماهيت كارآگاه گجت! / دانايي يا ناداني؟ رسانه اين است

كارت ورود نمي‌خواهد / گذري بر چگونگي ارتباط نخبگان با رسانه

سياسى

نيروهاي ناتو، مستقر بر بام خانه / رسانه و سكولاريسم / گذري بر نظريه ليبراليسم رسانه‌اي

جسيكا يا راشل واقعيت اين است؟! / تعدد و نفوذ گستردة رسانه‌هاي صهيونيستي

سينما ساحل نجات صهيون / مسيحيت صهيونيستي، سيطره اختاپوس رسانه‌اي بر دنيا

رسانه در خدمت صليب / آنگاه كه هاليوود اسلام شيعه را نشانه مي‌گيرد!

شاخك‌هاي حساس غول‌ها / دجال جذاب / منبر مردان تا مطبوعات مغرض

اجتماعى

اسطقدس رسانه‌اي / هيچ كس تنها نيست / ر مثل رسانه ر مثل رسالت

رسانه، توهّم، واقعيت / رسانه‌هاي ديداري و رسالت ترويج حجاب

الهه‌هاي كراواتي / هميشه پاي يك زن در ميان است / شواليه‌هاي مجازي هنر هشتم

زير دكمه‌هاي گيم پر / نمادهاي ناشناخته عروسكان رسانه / شوكراني كه كودكانمان مي‌نوشند!

كودكان بردگان امپراطوري رسانه‌ها / قربانيان فيلم‌هاي خشن /اينجا‌راديو‌تهران‌صداي‌انقلاب‌است

ادب و هنر

استادان تحريف / نبرد نابرابر واژه و تصوير / نشريات زرد، انديشه‌هاي خاكستري

وبلاگ؛ استخر سرپوشيده شيك يا بركه راكد عفن / وراي اينترنت/جادوي‌چشم‌شيشه‌اي‌شده‌ايم

گزارش

گزارشي از رسانه‌هاي انقلاب اسلامي ايران

اقتصادي

جذاب‌تر از رضاخان / حباب سرگرداني كه داعيه خدايي دارد

حرف آخر و جوابيه مجتبي مصباح در مورد وهابيت / فرم اشتراك