راهنماي اشتراك

بهاي اشتراك سالانه خارج كشور 20دلار و داخل كشور براي «4شماره» با پست سفارشي 400/000 ريال و با پست عادي 200/000 ريال است.
 

www.f-puya.ir

www.qabas.org

 

وجه‌ اشتراك را به حساب 0104937505002 بانك ملي شعبه مؤسسه آموزشي و پژوهشى امام‌خميني(ره) (به نام فصلنامه فرهنگ پويا) واريز نماييد و اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه

برگ اشتراك و مشخصات كامل خود به آدرس نشريه ارسال داريد.

قم. صندوق‌پستي:146/ 37165 

تلفن: 6624811(025) تلفكس:36622597(025)

نشاني: قم‌ _ چهارراه غقاري ـ خيابان سپاه ـ کوچه بوعلي ـ پلاک 27

فرم اشتراك نشريه پويا

نام‌ونام‌خانوادگي:‌....................................................................................................................... سطح تحصيلات:‌...................................................................................................

به‌نشانيدريافت‌مجله‌مي‌باشم:‌................................................................................................................................................................................................................................

صندوق‌پستي:‌.................................................................................. كدپستي:‌.......................................................... تلفن‌تماس:‌..........................................................................

لطفاٌ از شماره.................................. تا شماره................................ مجله را به نشاني فوق ارسال كنيد.