يك پيـام فورى براي دوست‌داران نشريه فرهنگ‌‌پويا ايـن نــشريه جوانه‌اي است كه در باران مهر و صميميت نگارندگاني همدل و همراه روييده و اكنون شكوفه‌اي است كه براي بسياري ماية اميد است. اگر فكر مي‌كنيد كه صفحات اين نشريه در تاريكه‌بازار روزگار، نور و عطري پر

يك پيـام فورى

براي دوست‌داران نشريه فرهنگ‌‌پويا

ايـن نــشريه جوانه‌اي است

كه در باران مهر و صميميت نگارندگاني همدل و همراه روييده و اكنون شكوفه‌اي است كه براي بسياري ماية اميد است.

اگر فكر مي‌كنيد كه صفحات اين نشريه در تاريكه‌بازار روزگار، نور و عطري پراكنده، ياريمان كنيد و با ياران نشريه همـدل و همـراه و همســفر شويـد.

دستان ياري‌رسان شما را به گرمي‌ مـي‌فـشاريم.

www.f-puya.ir

www.qabas.org

بهاي اشتراك سالانه خارج كشور 20دلار و داخل كشور براي «4شماره» با پست سفارشي 72000 ريال و با پست عادي 40000 ريال است.

وجه‌ اشتراك را به حساب 0104937505002 بانك ملي شعبه مؤسسه آموزشي و پژوهشى امام‌خميني(ره) (به نام فصلنامه فرهنگ پويا) واريز نماييد و اصل فيش بانكي يا تصوير آن را همراه

برگ اشتراك و مشخصات كامل خود به آدرس نشريه ارسال داريد.

قم. صندوق‌پستي:146/ 37165  تلفكس: 8 ـ 2113667(0251)

نشاني: قم‌. بلوارامين، 20متري‌گلستان، گلستان4‌. پلاك31، نشريه فرهنگ پويا

فرم اشتراك نشريه پويا

نام‌ونام‌خانوادگي:‌....................................................................................................................... سطح تحصيلات:‌...................................................................................................

به‌نشانيدريافت‌مجله‌مي‌باشم:‌................................................................................................................................................................................................................................

صندوق‌پستي:‌.................................................................................. كدپستي:‌.......................................................... تلفن‌تماس:‌..........................................................................

لطفاٌ از شماره.................................. تا شماره................................ مجله را به نشاني فوق ارسال كنيد.