جادوي‌چشم‌شيشه‌اي‌شده‌ايم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

جادوي‌چشم‌شيشه‌اي‌شده‌ايم

محبوبه ابراهيمي

مجلات را ورق مي‌زني؛

تيترهاي درشت و رنگي‌ همه از يك چيز سخن مي‌گويند:

ـ زندگينامه كامل يانگوم

ـ يانگوم ازدواج نكرده...