ارسال مقاله

    * فرهنگ پويا در ويرايش و كوتاه كردن مطالب آزاد است.
    * آثار مندرج در نشريه بيانگر ديدگاه‌هاي نويسندگان آن‌هاست.
    * اين نشريه از داخل و خارج كشور مشترك مي‌پذيرد.
    * نقل و اقتباس از مطالب نشريه فقط با ذكر مأخذ مجاز است.
    * مطالب ارسال شده به تحريريه پويا بازگردانده نمي‌شود.