خيزد از حال تو، استقبال تو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه سادات حسني

در دوراني كه بسياري از واژه‌ها معناي حقيقي خود را از دست داده‌اند، گسترش ابتذال و فساد، ترويج فرهنگ و خدمت به جامعة بشري نام مي‌گيرد و دفاع از هويت ملي و ارزش‌هاي والاي انساني؛ واپسگرايي، سكون و عقب ماندگي تلقي مي‌شود و باندهاي آشكار و نهان مافيايي از هر وسيله‌اي براي استحالة فرهنگي و مسخ ارزش‌هاي معنوي بهره مي‌جويند. امروزه صاحبان فن‌آوري، با ابداع فرهنگ‌هاي مهاجم، در صدد مقابله با هويت ديني انسان‌ها برآمده‌اند و هرگونه ارتباط قدسي را انكار مي‌كنند؛ در حالي كه بشر، به بركت ارتباط‌هاي معنوي، هزاران سال زندگي خويش را جلوه‌اي الهي بخشيده است. در اين ميان، انقلاب اسلامي ايران با احياي فرهنگ، تفكر و هويت ديني، شخصيت مردم به ويژه نسل جديد و حضور فعال آنان را در صحنه‌هاي گوناگون اجتماعي تثبيت و تضمين كرد. اين دستاورد بزرگ، هرگز مورد خواست دشمنان نبوده و آنان را در ضربه زدن مصمم‌تر كرده است. امام (ره) در اين باره مي‌فرمايد: «نكتة‌ مهمّي كه همة‌ ما بايد به آن توجه كنيم و آن را اصل و اساس سياست خود با بيگانگان قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و جهانخواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي‌كنند؟ و تا چه مرزي استقلال و آزادي ما را قبول دارند؟ به يقين آنان مرزي جز عدول از همة هويت‌ها و ارزش‌هاي معنوي و الهي‌مان نمي‌شناسند ... ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، صهيونيست‌ها و آمريكا و شوروي در تعقيب‌مان خواهند بود تا هويت ديني و شرافت مكتبي‌مان را لكه‌دار نمايند...