ورای‌اينترنت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

عمادالدين هوفر

اينترنت، نوع جديدي از ابداع تکنولوژيک است؛ نوعي که درست جوهر تکنولوژي را آشکار مي‌کند. تاكنون به طور معمول وسايلي كه مخترعان مي‌ساختند، در خدمت نيازهايي قرار مي‌گرفتند که تا آن وقت شناخته شده بودند و بعد، پيامدهاي جنبي غيرمنتظره‌اي هم پيدا مي‌شد. پژوهشگران از کشف اين نکته تعجب کردند که مردم با دسترسي به www، احساس نوميدي و انزوا مي‌کنند و استفاده بيش‌تر از اينترنت، کاهش ارتباط با اعضاي خانواده و کم‌شدن گسترة حضور اجتماعي آن‌ها را در پي داشته است. آن‌ها نتيجه مي‌گيرند که حضور واقعي انسان براي ديگران از بين رفته است...