نمادهاي‌ناشناخته عروسكان‌رسانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه خوش‌نما

دنياي آينده برخلاف گذشته، دنياي زورآزمايي قدرتمندان نيست، بلكه دنياي دانش و اطلاعات است كه رسانه در آن حرف اول را مي‌زند. «در جوامع امروز رسانه‌ها «توده‌ها» را رهبري مي‌كنند؛ به همين دليل رسانه‌ها را رهبر افكار خوانده‌اند.» اين رهبران فكري به صورت ويژه‌اي الگوها و نمادهاي اجتماعي را دگرگون مي‌سازند و آن‌چه كه مي‌خواهند و در پي آنند به نام الگوها و نمادها و نشانه‌ها براي جوامع به ارمغان مي‌آورند...