منبرمردان‌تا‌مطبوعات‌مغرض

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن ابراهيم زاده

بهمن 1357:‌ انقلاب اسلامي به حيات مطبوعات وابسته به رژيم پايان داد، هر چند فضاي مطبوعاتي كشور چون فضاي عرصه‌هاي ديگر از وجود عناصر غربگرا پاك نشد و باقي ماندة عوامل رژيم و غربگرايان با شيطنت‌هاي خاص خود به تلاش مذبوحانه براي بازگشت به فضاي دوران قبل از انقلاب ادامه مي‌دادند...