جسيكا يا راشل واقعيت اين است؟!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

زهره شريعتي

ما در جهاني اشباع شده از رسانه‌ها زندگي مي‌کنيم و همواره سيلي از تصاوير، اخبار و اطلاعات از رسانه‌هاي گوناگون به سويمان سرازير مي‌شود. مهم‌ترين منبع اطلاعاتي مردم براي درک جهان، رسانه‌ها هستند. اما اين رسانه ها چه تصويري از جهان پيرامون به مخاطب ارائه مي‌كنند؟ دو موضوع در اين باره قابل بحث و بررسي است: تعصب و کليشه سازي. عمدة رسانه‌ها به اين دو نوع رويکرد متهم هستند. يا اصول بي‌طرفي را رعايت نمي‌کنند و مغرضانه و هدفمند نسبت به يک موضوع، قشر، گروه يا سياست و تفکر تعصب مي‌ورزند، و يا از جدي‌ترين و مهم‌ترين اصول فکري، اخلاقي و انساني يک کليشه مي‌سازند و آن را به پايين‌ترين سطح خود مي‌رسانند و عامه‌پسند و کليشه‌اي مي‌کنند...