هميشه پاي يك زن در ميان است

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

ج.م

شايد در دهه‌هاي گذشته، لشكركشي‌هاي نظامي بهترين روش براي تأمين اهداف دولت‌هاي بزرگ شناخته مي‌شد؛ اما تجربه نشان داده كه در هزارة سوم استفاده از ابزارهاي فرهنگي، مطمئن‌ترين شيوه در راه رسيدن به خواسته‌هاي يك تفكر به شمار مي‌آيد. در واقع استحاله فرهنگي كشورهاي در حال توسعه از راه پيمان‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي و ملزم كردن آن‌ها به اجراي آن قوانين، روشي براي تأمين اهداف و خواست نظام سرمايه‌داري است. سينما و رسانه‌ها بهترين ابزار بسترسازي إعمال فشار قدرت‌هاي بزرگ براي اجراي اين قوانين هستند...