گذري‌بر‌چگونگيِ‌ ارتباط‌ نخبگان ‌با‌رسانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

فاطمه كمالي

از آن‌جا كه بشر خليفة الله است، هميشه درصدد بوده كه سركشي‌هاي زير سيطرة خود را مهار كند؛ از مهار سيلاب گرفته تا مهار اسب و گاوهاي وحشي. به طور معمول هم موفقيت‌هايي به دست آورده است؛ اما همين بشر قدرتمند، در برابر موج‌هاي نامرئي انواع رسانه، آن‌چنان پا در گِل ماند كه برخي ترجيح دادند خود را به فراموشي بسپارند و بعضي هنوز اندر خم اين كوچه كه چه بايد كرد؟ گروه دوم، خود دو دسته‌اند: عده‌اي تصميم گرفتند به هر طريقي شده جلوي فاجعه‌اي انساني را بگيرند و عده‌اي ديگر هنوز تصميمي جدي نگرفته‌اند. شايد روزي تصميم بگيرند يا برايشان تصميم گرفته شود تا رسانه را مديريت كنند...