رسانه و سكولاريسم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

طاها حسيني

رسانه ابزاري است كه مي‌توان آن را در جهت نشر ارزش‌هاي ديني به كار برد؛ اما به دليل برخاستن رسانه از فرهنگ و تمدن غرب، بايستي به رابطه و چگونگي تعامل رسانه و سكولاريسم آشنا بود تا رسانه در دامان سكولاريسم قرار نگيرد. رسانه ديني، رسانه‌اي است كه ضمن درك صحيح دين، مرزهاي خود با سكولاريسم و رسانه سكولار را به خوبي بشناسد. نوشتار حاضر بخشي است كوتاه در مقوله رسانه و سكولاريسم...