گزارشي‌از‌رسانه‌هاي ‌انقلاب‌اسلامي‌ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

امين بابازاده

انقلاب اسلامي پديده‌اي عظيم بود كه همه عرصه‌ها را در نسيم معطر خود به اصلاح و تحول فرا خواند. يكي از عرصه‌هايي كه در اين معجزه الهي تحولي شگرف يافت، عرصه رسانه بود كه طي 30 سال در خدمت اهداف و آرمان‌هاي نهضت اسلامي قرار گرفته است. آن‌چه پيش روست گزارشي كوتاه از كارنامه درخشان رسانه‌هاي تصويري و مكتوب در طي سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي است...