در اين دهكده، خانه غرب فرو مي‌ريزد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي قطبي

غرب، دهكدة جهاني، جهان بي‏مرز، علم غربي، بشر جديد، پيشرفت و توسعه، فن‌آوري، فرهنگ رسانه‏اي و واژگاني از اين دست، آميخته و از هم ناگسسته‏اند. همان كسي كه از جهاني شدن خبر داد، ما را به قدرت رسانه‏اي نيز رهنمون شد. در اين ميان عده‏اي به خوبي دريافتند كه بايد خانة خود را در دامنة آتشفشان بنا نهند؛ اگر نه، آن كه گمان مي‏كند اين سيل همه را با خود مي‏برد، خواهد رفت؛ از هر كيش و قوم و مذهبي كه باشد...