از رسانه غرب تا رسانه ما

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

سميرا سيفي

فن‌آوري در كنار رفاه، خدمات بهداشتي، تسهيل ارتباطات و امتيازهاي ديگر، ماهيتي غفلت آفرين، فزون‌خواه، مصرف‌گرا و معناگريز به همراه دارد و نياز جديدي را به انسان معرفي مي‌كند. در اين ميان، رسانه‌ها به عنوان مهم‌ترين ابزار فن‌آوري بيش‌ترين سهم را در فرآيند مذكور به عهده داشته‌اند. رسانه‌هاي غربي اصولاً ماهيتي غفلت آفرين دارند و براساس همين ماهيت نيز مخاطبان خود را به غفلت سوق مي‌دهند. مخاطب رسانه‌هاي غربي با سپردن تمايلات خود به رسانه، هدايت خويش را از دست مي‌دهد و همة خواسته‌هايش را ناخودآگاه با خواسته‌هاي رسانه تطبيق مي‌دهد و در عين حال خويشتن را انتخابگر مي‌پندارد؛ در حالي كه رسانه بر تمامي زواياي زندگي او سايه انداخته و به انتخاب‌هاي وي جهت مي‌دهد...