رسانه ‌و‌مخاطب‌ منفعل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

مريم جبل عاملي

از نخستين روزهاي شکل‌گيري رسانه‌هاي گوناگون، به ويژه تصويري، تأثير رسانه‌ها بر مخاطبان، محل مناقشة متفکران و نظريه پردازان بوده است. در اين عرصه دو مسأله مهم به چشم مي خورد؛ يکي تأثيرات رسانه‌ها بر مخاطبان، و ديگري چگونگي برداشت مخاطب از پيام هاي رسانه اي و در واقع قدرت تحليل و تفسير او. اين مقاله، خلاصه اي است از تئوري هاي تأثير رسانه بر مخاطب، با برداشت از کتاب درک تئوري رسانه، نوشته کوين ويليامز.