ريشه التهابات ارزي و راه هاي برون رفت از آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محسن مومني

بازار سکه و ارز در چند هفتهي اخير دچار التهابات فراواني شده است به طوري که شاهد بوديم ظرف مدت چند روز نرخ دلار از حدود هفت هزار تومان به بيش از ده هزار تومان رسيد و همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي از يک و نيم ميليون تا مرز چهار ميليون تومان رسيد. به راستي علت اين شوک اقتصادي چيست؟ چه مقدار از اين نوسانات طبيعي و چه مقدار از آن غيرطبيعي است؟ مهمترين عوامل اين التهابات کدامند؟ براي پاسخ به اين سوالات بهتر است با مروري بر ماهيت دلار به عنوان ارز معيار در تبادلات جهاني، بدانيم چه مقدار از اين نوسانات مربوط به ذات دلار است و چه مقدار آن ناشي از ساير عوامل است...