نفوذ فرهنگي زير چتر «2030»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محسن هامانه

بيشک نفوذ در لايههاي مختلف نظام اسلامي و تغيير در نگرشها و باورها در طول تاريخ باتلاش دشمنان قسم خوردهي ما بارها تجربه شده است. يکي از مهمترين پروژههاي نفوذ در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، نفوذ فرهنگي است که از اين طريق يا به دنبال گنجاندن عناصر غيرخودي در مراکز تصميمساز نظام و در بين افراد خودي بودهاند و يا با پياده کردن طرحها و برنامههاي خود، درپي تضعيف ارزشها و باورهاي ديني بودهاند که اگر بخواهيم به مواردي از آن اشاره کنيم ميتوانيم برنامههايي؛ همچون سند تنظيم خانواده و کنترل جمعيت، آزادي گستردهي سقط جنين، تنظيم سند مبارزه با خشونت عليه کودکان، تنظيم قانون منع ازدواج زير هيجده سال و موارد مانند آن را نام برد. جديترين پروژهاي که در اين راستا  دشمنان ما دنبال کرده اند و در سالهاي اخير به اجرا در آمده است، پروژهي «برجام فرهنگي» است. برجام فرهنگي در ايران به «سند 2030» معروف است. اين سند در قالب يک برنامهي آموزشي توسط يونسکو، وابسته به سازمان ملل متحد، تهيه و تنظيم شده است و در آن راهبردهاي اصلي آموزشي و تربيتي متناسب با فرهنگ و ارزشهاي آمريکايي و اروپايي ذکر شده است. تبليغات وسيعي  در دههي هفتاد مردم کشور را به فرزندنياوري! تشويق ميکرد تعبير قرآن کريم: دشمنان شما به دنبال فساد و تباهي در زمين و از بين بردن زراعت و نسل هستند.(و يُهلک الحرث و النسل، سورهي بقره آيه 205)...