قرن 21 قرن خشكسالي نفت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

جورج مونبيت

اتكاى دنياى جديد به نفت، اگر چه با رفاه نسبى بشر همراه بوده، اما آينده‏اى متزلزل براى تمدن كنونى ايجاد كرده است. بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه با افزايش بى رويه مصرف، ديگر توان تهيه و تأمين اين كالا براى ما ناممكن مي‌گردد و جهان در آستانه بحرانى عظيم قرار مي‌گيرد. از سوى ديگر، مطالعات به عمل آمده بيانگر آن است كه راه‏ حل‏هاى جايگزينى كه در سال‏هاى اخير توسط كارشناسان ارائه شده و مي‌شود، هيچ گونه توفيقى نداشته و رافع نگرانى نيستند. آيا 20 سال بعد مخازن نفتى سرزمين ما ته خواهند كشيد و ما نيز دچار قحطى و خشكسالى نفت خواهيم شد؟ پاسخ به اين پرسش وقتى «نه» خواهد بود كه ما از امروز تمهيداتى براى آن روز بيانديشيم. نوشتار زير به بررسى وضعيت و آينده دنيا در ارتباط با كمبود نفت مي‌پردازد...