ايران سيراب در ميان 56 كشور تشنه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن طاهري

يكى از مهم‏ترين بحران‏‌هاى زيست‏ محيطى آينده، تشنه شدن سرزمين‏‌ها و مواجه شدن حكومت‏‌ها با بحران كمبود آب خواهد بود. بحرانى كه شايد به عنوان يك اهرم فشار براى تحميل ديدگاه‏‌هاى سياسى و گرفتن امتيازات، از آن بهره گرفته شود. دردناك‏تر و خوف‏‌انگيزتر آن است كه در چنين وضعيتى، شركت‏هاى چند مليتى دنيا درصدد تجارى كردن اين ماده حياتى هستند. كشور ايران به عنوان يكى از مناطقى كه در فصول و سال‏هاى خاص دچار خشكسالى و كمبود آب مى‏شود، پس از انقلاب با ساخت سد و مهار آب‏ها توانسته استبراين مشكل فائق آيد. اين آينده‏نگرى بموقع و بجا، ايران را در سال‏هاى آينده كه دنيا با عطش مواجه مي‌شود، سيراب و داراى آب خواهد نمود. نوشتار زير، آينده‏‌نگرى به هنگام مسؤولان و ادامه روند پيشين برايمهار آب‏ها در 20 سال آينده را متذكر مي‌شود...