بازگشت زمين به عصر ميكروب‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسن طاهري

زمين در آينده‏‌اى نه چندان دور، با بحران‏‌هايى جدى روبرو خواهد بود. آينده‏اى نه با رقم 400 و 200 سال؛ بلكه آينده‏اى بسيار بسيار نزديك، 40 و 20 سال ديگر، آينده‏‌اى است كه با چشم بر هم زدنى خواهد گذشت. كشور ايران با توجه به وقوع حوادث طبيعى فراوان و نبود قوانين قاطع برخورد با تخريب‏‌كنندگان طبيعت تا 20 سال بعد، با بحران‏‌هاى جدّى در مسأله محيط زيست روبرو خواهد بود. بحران‏‌هايى كه براى جلوگيرى از آن در برنامه پنج ساله اول از توسعه 20 سال آينده، تأكيدات جدى شده است...