ايدئولوژي مصرف در تجارتي كودكانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محبوبه ابراهيمي

«مصرف بيشتر، توليد بيشتر؛ توليد بيشتر، سود بيشتر؛ سود بيشتر، امكانات و خدمات بيشتر؛ امكانات بيشتر، رفاه بيشتر؛ و رفاه بيشتر يعنى سعادت». اين جملات، شعارهايى هستند كه اصول بنيادى شركت‏‌هاى تجارى و اقتصادى غرب را شكل مي‌بخشند؛ اصولى مبتنى بر ماديات و بهره‏‌كشى از توده‏‌ها و احساسات آن‌ها كه در قرن اخير به صورت ايدئولوژى اقتصاد مدرن شناخته شده است. خانم محبوبه ابراهيمى، نويسنده مطبوعات و خبرنگار برگزيده جرايد سال 82 در بخش خبر و گزارش دفاع مقدس، در ارتباط با اين نوع تفكر و ايدئولوژى اقتصادى، مجموعه زير را به رشته تحرير درآورده است. تفكرى كه شايد در ساخت و ساز بنيان‏‌هاى ايران اسلامى در دهه‏‌هاى بعدى و به ويژه 20 سال آينده، به صورت نكته‏‌اى متعارض با اصول اسلامى و انقلابى، رخ نمايد...