پاسخ گويى؛ كاتاليزور تمدن پويا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

امين مقومي

آيا عوامل موثر در سازندگى ايران، تنها در سخت‏‌افزار و شاخصه‏‌هاى مادى است؟ امين مقومى، نويسنده مطبوعات و دانشجوى مهندسى، در نوشتارى كه در زير مي‌آيد، بر اين اعتقاد است كه پاسخ‏گويى مسؤولان نظام به مردم، مهم‏ترين كاتاليزور كارساز و مؤثر در شكل‏‌گيرى تمدن پويا و اسلامى ايران زمين است. وى در اين نوشتار، به ويژه بر مديريت علمى ـ پژوهشى تأكيد دارد و توجه به آن را براى دست‏يابى به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، مهم و ضرورى مي‌داند...