نفوذ ليبراليسم از مجراي«اسلام رحماني»

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدرضا باقرزاده

اصطلاح «اسلام رحماني» چندسالي است که به جاي «اسلام ناب محمدي» که از سوي حضرت امام(ره) به کار رفته بود، در ميان چهره‌هاي جرياني خاص به کار رفته  و مي‌رود. اين گفتمان را مي‌توان از تبار اسلام‌هاي گزينشي قلمداد کرد که براي تاثيرگذاري ليبراليسم در جامعه اسلامي ‌به گزينش‌گري از آموزه‌هاي اسلامي روي مي‌آورند تا کالاي خود را به راحتي در جامعه اسلامي به مخاطبان بقبولانند...