شُريح هاي تابلودار؛ توجيه گران نفوذ ابن زيادها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

حسين شريعتمداري

حضرت امير(ع) در جريان جنگ جمل هنگامي که پرچم را به دست فرزندشان محمد حنفيه دادند، خطاب به ايشان فرمودند اگر کوه‌ها جنبيد تو از جا نجنب. جمجمه‌ات را به خدا بسپار. چشمانت را به دوردست سپاه بدوز، و آگاه باش که پيروزي از آنِ خداوند تبارک و تعالي است. نکته‌اي که در اين عرصه قابل توجه است اين‌که وقتي جنگ به قول حضرت امير(ع) به تأويل باشد، پيچيده‌تر از جنگ به تنزيل است...