واژة اعتدال؛ در ميدان رقابت‌هاي سياسي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

ذبيح الله نعيميان

براي شناخت ماجراي طرح واژة‌ اعتدال در مقطع کنوني به يک نگاه روش‌شناسانه نسبت به مفاهيم نياز داريم. مفاهيم در فضاي سياسي و در ساير فضاها، از اين امکان برخوردارند که مي توانند وارد حوزه تصرفات ما به عنوان بازيگران سياسي شوند. قبل از دوران مشروطه، مفهوم عدالتخانه بود که به عنوان پيش‌درآمد مشروطه مطرح شد. مفهوم عدالتخانه به گونه‌اي بود که امکان شکل‌گيري تلقي‌هاي مختلفي از آن وجود داشت...