در برابر واژه اعتدال واژه‌سازي نكرديم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

گفتاري از مهدي مشگي

کساني که با امام بودند و همراه امام بودند، را مي‌توان در سه دسته خلاصه نمود. گروهي که فقط بخاطر شخصيتي که امام داشت دنبال ايشان بودند، اصلا نه خودشان مباني داشتند و نه مباني امام را مي‌دانستند که چيست. طبيعي است وقتي امام رحلت کردند آن‌ها نيز از هم پاشيدند، چون مبنايي در اختيار نداشتند بلکه دنبال فردي بودند که از دنيا رحلت کرد. اين‌ها يک گروه بودند که مبنا نداشتند يعني با مباني جلو نيامدند. گروه دوم کساني بودند که مباني داشتند اما مباني ايشان مکتوم بود و صلاح نمي‌دانستند آن مباني را ابراز کنند. مباني اين‌ها با مباني امام مخالفت داشت، امّا بنا به دلايلي نمي‌توانستند، مبانيشان را اظهار کنند...