فراماسونرها می‌گویند: قالب دین را حفظ کنیم و محتوایش را عوض کنیم!

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

علي اکبر عالميان

تفکر فراماسونري تفکري بسيار خطرناک و مهلک است و رسوخ آن در لايه‌هاي فکري جامعه، بسيار خطرناک‌تر و مهلک‌تر. بعد از شکل گرفتن انديشه‌هاي انحرافي در سطوح عالي دولتي، اولين شخصيتي که از اين خطر آگاه گرديده و هشدار داد، آيت‌الله مصباح يزدي بود. اين عالم زمان‌شناس و تيزبين، در فرازهاي گوناگون از سخنان خود، به تبيين  نشانه‌هاي اين انديشه  منحرف پرداخته و هشدارهاي لازم را در اين مورد داده‌اند. مطلب حاضر، گزيده‌اي از بيانات ايشان در اين مورد است...