حرف اول

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

به قلم مدير مسئول

فراماسونري را بايد پراکنده ترين، فراگيرترين و در عين حال جنجال برانگيزترين تشکيلاتي دانست که همواره از آغاز راه‌اندازي تاکنون در برابر قيام­ها، انقلاب­ها و جنبش­ها و خيزش­هاي مردمي در سطح جهان،بدين انگيزۀ که با سوار شدن بر امواج برآمده از قيام هاي مردمي آن­ها را به نفع جريان حاکم و مستبد به طور تمام عيار مصادره کند،صف­ آرايي کرده است...