الحاد در اندیشه ماسون ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مازندراني

بي‌گمان مي‌توان انديشة ماسوني را يک انديشه و تفکر الحادي و ضدديني به شمار آورد. هرچند پيروان اين انديشه و مسلک سعي در ظاهرالصلاح نشان دادن آن دارند، اما واقعيت آن است که ريشة ‌اين انديشه، ريشه‌اي ضدديني است...