فرهنگ، پرچم سرافرازی یا سرافکندگی

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

ازآن‌جا که رفتار انسان‏ها از آرمانها و اهدافشان سرچشمه مي‏گيرد و آرمانها و اهداف نيز از باورها، ‌ارزش‌ها، اخلاق و آداب انسان‏ها نشئت مي‏گيرند، مي‏توان گفت فرهنگ، منشأ تکوين رفتارهاي آحاد جامعه است. ‌به‌طوري انسان‏ها بر اساس فرهنگ خود، آرمانهاي خود را تعيين، و براي نيل به آن اهداف و آرمان‌ها تلاش مي‏کنند. بنابراين فرهنگ سرچشمه‌ي همه‌ي فعاليت‏هاي فردي و اجتماعي، اقتصادي و سياسي است و مجموعه‌ي فعاليت‏هاي مذکور در يک جامعه موجب پيدايش تمدن آن جامعه مي‏گردد. پس فرهنگ موجب رويش تمدن در جامعه است. در نتيجه فرهنگ جوهر تمدن، و تمدن نمود فرهنگ جامعه است.....