شورای نگهبان، پاسدار جمهوریت و اسلامیت نظام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

هيچ گاه نظام سياسى جمهورى اسلامى، قابل تجزيه به دو رکنِ جمهورى و اسلامى نيست. جمهورى اسلامى، يک هويت واحد است و تجزيه آن مشکل‏ساز است. درباره نقش و جايگاه مردم در نظام ديني، در اصل ششم قانون اساسى و اصول متعدد ديگر که بر مبناى اصل ششم تدوين شده، تعابيري مانند مردم‏سالارى و جمهورى، تعابيرى ذوقى محسوب مى‏شوند. اصل ششم و اصولِ مبتنى بر آن، که داراي اعتبار محکم حقوقى است، يک نظام اسلامى تخطئه‏ناپذير حاکم را تعريف مي‌کند که در عِداد مُقدمات و مُقومات آن نظام، مردم هستند که در اداره امور کشور مشارکت...