مفهوم رجل مذهبی ـ سیاسی در اصل 115 قانون اساسی ‏

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

جمهوري اسلامي نظامي است که حضرت امام خميني(ره) در کشور ايران به پشتوانه مردم، بنا نهاد. اين نظام، داراي ساختاري نوين و کارآمد از مباني اسلام اصيل است که بر مبناي باورها، داده‏ها و آموزه‏هاي آن دين مبين اسلام استوار است. بنابر آن داده‌ها و آموزه‌ها، ولي‏فقيه در رأس نظام جمهوري اسلامي قرار داد و از مشروعيت الهي برخوردار است و هر نوع اعمال حاکميت بدون اذن او فاقد مشروعيت است. يکي از مناصب خطير در جمهوري اسلامي، منصب رياست جمهوري است و مشروعيت آن بعد از احراز صلاحيت‌ها توسط نهادهاي ذي‌ربط و رأي مردم، برآمده از تجويز و تنفيذ ولي فقيه و...