حضور در انتخابات، ظهور امر به معروف‏

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

نظام‌هاي سياسي همواره بقا و تقويت خويش را در پشتوانه مردمي و مشارکت سياسي مردم در اعمال حاکميت تعريف مي‌کنند. بارزترين و گوياترين وجه مشارکت سياسي مردم، شرکت در انتخابات است که در عرف سياسي هر چه ميزان مشارکت عمومي در انتخابات، گسترده‌تر باشد، مقبوليت و به تعبير (غير توحيدي) مشروعيت حکومت و هيئت حاکمه در سطح ملي و جهاني، افزون خواهد شد. اساسا پشتوانه مردمي به عنوان بالاترين عنصر اقتدار ملي و بازدارندگي بين‌المللي همواره مورد توجه حاکمان بوده است و به همين جهت نظام‌هاي سياسي با به کارگيري تمام ظرفيت‌ها و امکانات خود، سعي مي‌کنند مردم را به مشارکت اجتماعي کشانده و اقتدار حکومت را عيان سازند. اين نکته راهبردي همواره مورد تاکيد امامين انقلاب در هدايت سکان اين کشتي بوده است. مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: ...