كتب راه گشا

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

آيتالله  مصباح در آئينه آثار

حضرت آيتالله  مصباح(ره) از معدود چهرههاي برجسته در ميان متفکران جهان اسلام است که با انديشهاي ژرف و اصولي در حوزههاي مختلف علوم اسلامي و انساني داراي نظر و صاحب رأي است و آثار ايشان در گستره وسيعي از زمينههاي علوم مورد اقبال و استفاده اقشار مختلف و سطوح گوناگون علمي قرار دارد، تا آنجا که رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيتالله خامنهاي(حفظه الله) درباره ايشان فرمودهاند: «بنده نزديک به چهل سال است که جنابآقاى مصباح را مىشناسم و به ايشان به عنوان، يک فقيه، فيلسوف، متفکر و صاحب نظر در مسايل اساسى اسلام ارادت دارم.» «اگر خداى متعال به نسل کنونى ما، اين توفيق را نداد که از شخصيتهايى مانند علامه طباطبائى و شهيدمطهرى استفاده کند، اما به لطف خدا اين شخصيت عزيز و عظيم القدر، خلأ آن عزيزان را در زمان ما پر کرده است.» در پي درخواستهاي مکرر بسياري از علاقهمندان به معارف اسلامي براي فراهم آوردن سيري مطالعاتي از آثار گرانسنگ حضرت استاد، بر آن شديم تا اين خواسته ايشان را اجابت کنيم و در حد مقدور آثار ايشان را دستهبندي و معرفي نماييم. به اين منظور، دو نوع طبقهبندي را مد نظر قرار داديم: طبقهبندي آموزشي، و طبقهبندي موضوعي. در هر دو دستهبندي، سعي بر اين بوده است تا آثار از آسان به مشکل مرتب گردند. همچنين براي آنکه يافتن مطالب مورد نظر در ميان آثار مختلف آسانتر شود، در معرفي هر اثر، سرفصلهاي کلي مورد بحث در آن کتاب را آوردهايم...