اضلاع سه گانه شخصيت علامه مصباح(قدس سره)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

 نگاهي به ويژگيهاي علمي، اخلاقي و بصيرتي حضرت آيتالله مصباح يزدي

جواد سليماني

مقدمه

يکي از معيارهاي ارزشيابي شخصيت انسانها ميزان تأثيرگذاري آنان در دوران خود و بعد از وفاتشان است. براساس اسناد باقي مانده، حضرت آيتالله مصباح «رضوان الله تعالي عليه» از آغاز دهه چهل شمسي تا به امروز از شخصيتهاي زنده تأثيرگذار در تاريخ معاصر ايران بوده و ميراث فاخر برجاي مانده از او موجب استمرار اين تأثيرگذاري در آينده خواهد بود. دامنه اين تأثيرگذاري منحصر در عرصه داخلي و ايران نبوده، بلکه در حوزه بينالمللي نيز قابل رصد است. اين تأثيرگذاري در سه حوزه علمي- فکري، اخلاقي-عرفاني و بصيرت سياسي- اجتماعي قابل تقسيمبندي است. در اين مجموعهي کوتاه مهمترين ويژگيهاي شخصيت آن مجاهد بزرگِ ميدانِ علم و عمل در اين اضلاع سه گانه بررسي خواهد شد...