درياي مهرباني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

اشاره:

احترام در خاندان علامه مصباح تنها يک واژه نيست و اگر گفته شود اين خانواده، تجلي و عينيت يافته احترام است مبالغه نکردهايم، در طول سالها هرگاه به سراغ حجتالاسلام والمسلمين دکتر مجتبي مصباح ميرفتيم، وي با احترامي خاص هم نسبت به برادر بزرگش رفتار ميکرد و هم براي مصاحبه در خصوص علامه به ايشان ارجاع ميدادند، در جلسه شوراي نشريه «فرهنگ پويا»، در فضايي آکنده از اندوه و غم به مناسبت فقدان حکيم فرزانه علامه مصباح از زواياي پنهان زندگي فردي و خانوادگي ايشان سؤال شد که خاطرات زيبا و درس آموز ايشان از پدر، تقديم خوانندگان عزيز ميشود...