معناشناسي دين از ديدگاه علامه مصباح يزدي(ره)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

آيتالله مصباح يزدي در دهه هشتاد شمسي طي جلساتي در کانون گفتمان ديني در حوزه علميه قم به مناسبت بحث دربارهي قلمرو دين به معناشناسي دين پرداخت. در اين مقال، ديدگاه علامه مصباح در زمينه تعريف دين بر اساس مباحث مطرح شده در آن جلسات به گونه منسجم ارائه ميشود....