روشناي مصباح و روشنفكري ديني

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

در يک سده گذشته ما با پروژهاي با عنوان روشنفکري ديني مواجه بودهايم که در فضاي علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما تاثيرگذار بوده است. روشنفکري ديني يک پروژه فکري و اجتماعي است که از تلاقي جريان روشنفکري و سنت دينباوري پديدار شده است و معتقد به ضرورت دين در دنياي مدرن است. اين جريان بر آن است که  سنت را که مهمترين جزء آن دين است، ميتوان با مباني و مولفههاي مدرنيته در کنار هم نشاند بيآن که به تناقض و يا به کنار نهادن يکي به پاي ديگري منجر شود. روشنفکري ديني گرچه ابتدائاً خود را راه ميانه و معتدلي ميان رويکرد روشنفکري لائيک و اسلام سنتي ميدانست، اما ...