نقش علامه مصباح در گستره معارف قرآن و حديث

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

اگرچه برخي فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي استاد محمد تقي مصباح يزدي دام ظله را بيشتر به عنوان فيلسوفي داراي آثار متعدد فلسفي ميشناسند؛ اما بيگمان ايشان يکي از مفسران و قرآنپژوهان و نيز حديثپژوهان برجسته حوزه علميه قم در روزگار ماست که در دو حوزه قرآن و حديثپژوهي آثار بديع و نوآمدي دارند. با آنکه بيشتر مباحث تفسيري ايشان در قالب تفسير موضوعي با نام «معارف قرآن» سامان يافته ولي...