دوستدار خداپرستان

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

از ويژگيهاي بارز علامه مصباح روشنفکري ديني آن بزرگوار بود. ارتباط با پيروان اديان بزرگ را ميتواند از نمونههاي اين ويژگي برشمرد. علامه مصباح نه تنها خود در صدد برقراري ارتباط با پيروان بزرگ بودند، بلکه گروههاي مختلفي از شاگردان و دانشآموختگان موسسه را به مراکز علمي و دانشگاهي آمريکا، اروپا و آسيا فرستادند تا از نزديک و بدون واسطه با اين اديان آشنا شوند.