علامه مصباح(ره)؛ هديه الهي به جامعه اسلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

آيتالله سيدمحمدرضا مدرسي از اساتيد درس خارج فقه و اصول و از فقهاي شوراي نگهبان ميباشند. همراهي طولاني ايشان با حضرت علامه مصباح، ما را بر آن داشت که بيانات ايشان را که در مراسم بزرگداشت علامه ايراد شده بود، به محضر خوانندگان عزيز تقديم کنيم