معلـم بزرگ

از جمله عناويني که حضرت امام خامنهاي در پيام تسليتشان به مناسبت رحلت علامه مصباح به کار بردند عنوان معلم بزرگ بود. ايشان از همان دوران جواني به مقام معلمي دست يافته بود و از دروس ابتدايي تا سطوح عالي حوزه، در رشتههاي فقه، اصول، فلسفه، کلام و تفسير قرآن شاگردان بسياري را تربيت کردند. ميراث بزرگي که راه اين معلم بزرگ را استمرار خواهد بخشيد.يم کردهاند. ما نيز وظيفه خويش دانستيم که اين نکات آموزنده را به شما عزيزان منتقل کنيم.