مرد ميدان مبارزه فرهنگي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

آيتالله فياضي در مصاحبه اختصاصي با نشريه فرهنگ پويا

اشاره:

 آيتالله غلامرضا فياضي استاد سطوح عالي فقه، اصول، تفسير و فلسفه در حوزه علميه قم، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو هيئت رييسه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) و نماينده منتخب مردم استان خراسان شمالي در مجلس خبرگان رهبري، از جمله افرادي است که سالها با علامه محمدتقي مصباح يزدي مانوس بوده و از محضر آن عالم رحيل کسب فيض کرده است. علم و تواضع دو خصلت برجسته اين استاد برجسته علوم عقلي حوزه هاي علميه است. در مصاحبه با ايشان اين دو خصلت را بيش از پيش احساس کرديم. گفتگو با يکي از برجستهترين شاگردان ايشان، امري بايسته و ضروري به نظر ميرسيد که اين مهم در صبح يکي از روزهاي پاياني ديماه و در طبقه دوم موسسه امام خميني محقق شد. برخورد فروتنانه و صميمي ايشان، پرسشهاي ما و پاسخهاي ايشان را خواندني کرد...