همگام با ياران شهيد انقلاب در گام دوم انقلاب

هادي مازندراني

در نوشتار زير به سخنان ياران شهيد و انقلابي امام نگاهي انداخته‌ايم. بازخواني ديدگاه‌هاي اين بزرگواران در مورد انقلاب اسلامي و توصيه اکيد آنان جهت حفظ ارزش‌ها و اصول انقلاب جاي تامل و مراجعه جدي دارد. همه اين شهيدان از مبارزان پيش از انقلاب و از استوانه‌هاي نظام جمهوري اسلامي به شمار مي‌آمدند. شهيدان بزرگواري همچون: دستغيب، بهشتي، باهنر، هاشمي‌نژاد، رجايي و چمران، همگي به مانند خيل عظيمي از ياران شهيد انقلاب، نسبت به آينده انقلاب و موانع پيش‌روي آن حساس بوده و ضمن ايمان به استحکام نظام و انقلاب، توصيه‌هايي را در اين مورد ارائه کرده‌اند. همزمان با چهل سالگي انقلاب و بيانيه راهبردي رهبر معظم انقلاب مبني بر «گام دوم انقلاب» نگاهي به بيانات و ديدگاه‌هاي 6 شهيد بزرگوار فوق‌الذکر در مورد ويژگي‌هاي انقلاب اسلامي و آسيب‌ها و بايسته‌ها انداختيم تا با تمسک به اين ديدگاه‌ها بتوانيم گام دوم انقلاب را مستحکم‌تر برداريم...