الگوهاي حمايت از كالاي ايراني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محمدجواد توکلي

حمايت از کالاي ايراني بدون طراحي و اجراي مدل‌‌ها و الگوهاي متناسب امکانپذير نيست. در اين زمينه ميتوان هم از تجربهي ساير کشورها و هم از ظرفيتهاي ديني و تجارب بومي خودمان بهره جوييم. ما در زمينهي فرهنگسازي حمايت از کالاي ايراني به سيرهي علماي اواخر عصر قاجار بر ميخوريم که نه تنها از مصرف کالاي ايراني حمايت کردند؛ بلکه با تاسيس شرکت اسلاميه نيز به کمک صنايع داخلي شتافتند...