حرف آخر / جوانان! مراقب باشيد دشمن در كمين است

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

دشمنان داخلي و خارجي انقلاب اسلامي دست به دست هم دادند و تمام ابزارهاي در اختيار و توان خود را عليه انقلاب اسلامي به کار بسته و همه را به ميدان آوردند تا به زعم باطلشان اين نظام نوپاي اسلامي به چهل سالگي نرسد. آنها از همان آغاز تلاش کردند با هدف قرار دادن عقبههاي تئوريک و رهبران فکري صداي خروشان جوانان بهپاخواسته را توسط دشمنان کينهجو و عوامل نفوذي خود در نطفه خفه کنند...