خام فروشي و تدابير مقابله با آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

نصرالله انصاري

در ترکيب کالاهاي صادراتي کشور، مواد معدني قابل تکميل و محصولات کشاورزي قابل تبديل، سهم نسبتا بالايي دارد که از آن به عنوان خامفروشي و يکي از موانع اساسي رونق توليد ياد ميشود. در سالهاي اخير به خصوص بعد از جدي شدن مشکلات مربوط به اشتغال و توليد و همچنين، طرح مباحث مربوط به توسعهي پايدار و عدالت بيننسلي، بحث تحريمها و راهبرد اقتصاد مقاومتي و تکيه بر توان و داشتههاي داخلي؛ مقابله با پديدهي خامفروشي در عرصههاي نظري و عملي اهميت يافته بهگونهاي که مقام معظم رهبري(حفظه‌‌الله) از آن تعبير به «نهضت کاهش خامفروشي» فرموده است: «يکي از کارهاي لازم، نهضت کاهش خامفروشي است... ما بايد کاري کنيم که خامفروشي بهتدريج کاهش پيدا کند تا اينکه بهکلّي از بين برود؛ بايد ارزش افزوده ايجاد کرد.»...