شتر در خواب بيند پنبه‌دانه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

هادي مازندراني

اين روزها که انقلاب اسلامي ايران، چهل سالگي خود را پشت سرگذاشته و وارد دههي پنجم عمر خود شده است، بيش از هرچيزي پيشبينيهاي غلط و روياهاي بربادرفتهي پيشگوياني رخ مينمايدکه نه انقلاب اسلامي ملت ايران را به خوبي شناختهاند و نه حقد و کينه و عناد ميگذارد تا درباره اين انقلاب و نظام به سمت و سوي تحليل و داوري منصفانه و دقيق گام بردارند. وعدههاي بربادرفتهاي که بيش از هرچيز معلول تحليل غلط آنان است، حول محور «سقوط اين انقلاب و نظام و محو از صفحه روزگار» ميچرخد...