افول نئوليبراليسم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1000تومان

محسن  مؤمني

هنگامي که رهبر انقلاب اسلامي، امام خامنهاي(مد ظلهالعالي)،روز 12آبان امسال در ديدار دانش آموزان (به مناسبت روز ملي مبارزه با استکبار جهاني) اين جمله را فرمودند که: «در يک نگاه وسيعتر وضعيّت آمريکا را وقتيکه نگاه ميکنيم، ميبينيم که قدرت آمريکا و اقتدار و هيمنهي آمريکا در دنيا رو به افول و  زوال است؛ در طول سالها دائماً دارد کم ميشود. آمريکاي امروز از آمريکاي چهل سال قبل که انقلاب پيروز شد، به مراتب ضعيفتر است؛ قدرت آمريکا رو به افول است؛ نکتهي مهم اين است»؛ کسي فکرش را نميکرد که پيشبيني ايشان به زودي محقق شود و جريان ليبرال سرمايهداري به رهبري آمريکا در جهان با موجي از اعتراضات و خشونتها روبرو شود. زماني «فرانسيس فوکوياما» استراتژيست جنگطلبان آمريکايي پس از فروپاشي شوروي، در تشريح نظريهي «پايان تاريخ» خود گفته بود:...